مقالات آب

گام های شبیه سازی کیفیت آب

گام های مدلسازی کیفیت آب بدنه های آبی 1- شناسایی مسئله 2- انتخاب یا ساخت مدل 3- اجرای اولیه مدل 4- کالیبراسیون مدل 5- صحت سنجی مدل 6- استفاده از مدل، بررسی مشکل و راهکارها و سناریوها 7- پایش پس از اجرای طرح

آب قلیایی چیست ؟

آب قلیایی به آبی گفته می شود که مقدار اسیدی آن از آب شیرین کمتر باشد...