مقالات آب

خشکسالی و مهاجرت

30 درصد جمعیت ایران در نقاطی زندگی می کنند که 20 درصد منایع آب را در اختیار دارند.

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

بدنبال تصميم شوراي محترم اقتصاد در مصوبه شماره 150088/309مورخ 85/9/8 مبني بر تغيير در نحوه محاسبه آب بهاء و هزينه هاي واگذاري انشعاب و به استناد بند 6 همين مصوبه مقرر گرديد آئين نامه اي عملياتي جهت تعيين شرايط عمومي تعيين ظرفيت قراردادي مشترکين غيرخانگي ، موارد تغيير کاربري ، انشعابات مختلط، تغيير قطر و ساير خدمات تدوين گردد.

نقش امور مشترکین در کاهش آب بدون درآمد

تعریف آب بدون در آمد به تفاضل مقدار آب ورودی به سیستم با مقدار مصرف واقعی ، آب بحساب نیامده یا آب بدون درآمد گویند و به صورت حجم در سال ، متوسط حجم در روز ودرصد نسبت به ورودی بیان می شود.

ضربه قوچ

شبیه سازي هیدرولیکی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب چند قطري با جنس هاي مختلف

امروزه ضربه قوچ یکی از مسائل و مشکلات مهم در بهره برداري از شبکه هاي توزیع و انتقال آب مـی باشـد. در سـایر سیسـتم هاي دیگر نیز نظیر خطوط انتقال نفت و یا شبکه هاي توزیع و لوله هاي آب بر منتهی به توربین ها، تونل هاي آبـی، پدیـده ضـربه قوچ سبب ایجاد موج هاي سریع، زودگذر و میرا می شود. گاهی اوقات قدرت تخریبی این موج هاي فشار به حدي اسـت کـه نتـایج وخیمی به بار می آورد. ترکیدن خطوط لوله در سیستم هاي انتقال و شبکه هاي توزیع، خرابی و شکسته شدن شیرها، دریچـه هـاي کنترل و پمپ ها از نمونه هاي بارز تأثیر این پدیده می باشد.

صرفه جویی در آب, صرفه جویی در زندگی

آب برای وجود حیات در سیاره زمین بسیار ضروری است. آب به اندازه ی هوا برای زندگی و حیات موجودات زنده ضروری است. تمام موجودات زنده از جمله انسان ها، گیاهان و حیوانات به طور کامل به آب آشامیدنی سالم نیازمند هستند. در این بخش با ارائه چند مقاله در باره ی صرفه جویی در مصرف آب، به تحلیل اهمیت آب در زندگی موجودات زنده و راهکارهای حفظ آب برای بقایای موجودات در روی زمین پرداخته شده است. با ما همراه باشید.

پیش بینی رضایتمندی مشترکین شرکت آبفا و راههای افزایش آن با اخذ تصمیمات استراتژیک

امروزه با ورود مدیریت ارتباط با مشترکین و طرحهای تکریم ارباب رجوع به عرصه شرکتهای دولتی، بررسی رضایتمندی مشترکین و تخصیص بهینه منابع به مشکلات آنها، به یکی از دغدغه های اصلی در این حوزه تبدیل شده است. امروزه مشترکین سازمانهای دولتی به عامل بسیار مهم و حیاتی در هدایت مدیران، سیاستگذاران و حتی محققان و نوآوران مبدل گشته اند. به همین دلیل سازمانهای دولتی نیز همانند شرکتهای خصوصی نیاز دارند مسائل مشترکین خود را بشناسند و برای آنان برنامه ریزی کنند.

آموزشی

 مدل SWMM

 مدل SWMM یک مدل دینامیک شبیه‌ساز بارش رواناب بوده و می‌تواند برای یک واقعه (سیلاب) و یا بصورت پیوسته (دبی روزانه، ماهانه و سالانه) کیفیت و کمیت رواناب را برای مناطق شهری شبیه‌سازی نماید.

آب

آب مایه حیات و فراوانترین ماده ی مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه میشناسیم. بیش از ٪ ۷۵جرم یک انسان از آب تشکیل شدهاست و نیز بیش از ٪ ۷۰سطح کره زمین را آب پوشاندهاست (نزدیک به ۳۶۰میلیون از ۵۱۰میلیون کیلومتر مربع) با وجود این حجم عظیم آب تنها دو درصد از آبهای کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمکها خصوصا نمک طعام غیر قابل استفادهاست. از همین دو درصد آب شیرین بیش از ۹۰درصد به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده است.

آب ژرف چیست؟"

بطور کلی آبهای ژرف را می توان به ۵ گروه تقسیم نمود.

مصرف آب

 تولید مواد غذایی چقدر آب نیاز دارد؟