مقالات آب

كنتور خوان اتوماتيك

كنتـور خـوان اتوماتيـك يـا AMR )reading meter automatic ) تكنولـوژي است كه داده ها را از كنتور آب يا ديگر كنتورهاي انـرژي (گـاز، بـرق و ...)جمـع آوري نموده ...

ادامه مطلب ...