مقالات آب

اجرای برنامه بالانس IWA در ایران

پس از به کارگیری موفق استانداردها و شاخص های عملکردی ارائه شده انجمن بین المللی آب (IWA) توسط برخی از کشورها ...

كنتور خوان اتوماتيك

كنتـور خـوان اتوماتيـك يـا AMR )reading meter automatic ) تكنولـوژي است كه داده ها را از كنتور آب يا ديگر كنتورهاي انـرژي (گـاز، بـرق و ...)جمـع آوري نموده ...