High Quality Rolex Replica

تصفیه فاضلاب

فرآیند های اکسیداسیون (Oxidation) و اکسیداسیون های پیشرفته - A.O.P

اکسیداسیون شامل فرآیند های هستند که اساس آنها بر تولید رادیکالهای آزاد هیدروکسیل است که توانایی زیادی در تجزیه مواد آلی مختلف دارند. روش های اکسیداسیون به دو روش: الف) اکسیداسیون شیمیایی با استفاده از مواد اکسید کننده نظیر اشعه فرابنفش، آب اکسیژنه، معرف فنتون، اشعه گاما ب ) فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته شامل کاربرد ازن، ازن - اشعه فرابنفش، ازن - آب اکسیژنه، ازن - آب اکسیژنه - اشعه فرابنفش، آب اکسیژنه - اشعه فرابنفش، دی اکسید تیتانیوم - اشعه فرابنفش میباشد. فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی به دو دسته تقسیم میشوند: - اکسیداسیون شیمیایی کلاسیک - اکسیداسیون پیشرفته

مشخصه سازي کميت و کيفيت فاضلاب خاکستري و ساخت سيستم تصفيه آن جهت استفاده مجدد در ساختمانهاي سبز

کمبود آب شيرين يکي از مهمترين مسايلي است که بخصوص از نيمه دوم قرن بيستم بطور جدي تري مطرح گرديده است. با افزايش جمعيت و نياز روزافزون به منابع آب، مساله جايگزيني منابع قبلي مثل آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي آب منابع جديد بسيار مورد توجه قرار گرفته است. بازيافت و استفاده مجدد از بخشهاي کمتر آلوده شده پسابهاي خانگي، در داخل هر واحد مسکوني، جهت مصارف غير شرب، به عنوان يک منبع آب جديد، مي تواند سهمي عمده در کاهش مصرف آب تصفيه شده شهري ايفا نمايد. اين مساله به عنوان يکي از مقاصد اجرايي ساختمانهاي سبز و در زمينه توسعه شهري پايدار بيان شده است. در واحدهاي مسکوني، آلودگي فاضلاب خاکستري ناشي از آشپزخانه، لباسشويي، حمام و دستشويي، بسيار کمتر از فاضلاب سياه ناشي از توالتها مي باشد، لذا با جمع آوري فاضلاب خاکستري در سطح يک يا چند واحد مسکوني و تصفيه آن در محل، پسابي حاصل ميشود که مي توان از آن به عنوان يک منبع جهت مصارف خانگي که در تماس مستقيم با انسان نيستند، مثل آبياري و سيفون توالت، مجددا استفاده نمود. با توجه به آنکه بررسي بر روي کيفيت و کميت فاضلاب خاکستري مطابق با کيفيت آب در يران، بطور جامع انجام نشده است، هدف از اين تحقيق، تعيين ميزان سهم فاضلاب خاکستري نسبت به کل فاضلاب خانگي، مشخصه سازي کيفيت فاضلاب خاکستري در ايران و همچنين طراحي و ستخت سيستم بازيافت فاضلاب خاکستري سازگار با شرايط موجود در ايران، مي باشد که جهت تعيين ميزان سهم فاضلاب خاکستري نسبت به کل فاضلاب خانگي، جمع آوري فاضلاب خاکستري ناشي از آشپزخانه، لباسشويي، حمام و دستشويي بطور روزانه در سطح 8 خانه مسکوني با جمعيتهاي مختلف در هر خانواده، هر کدام در طول يک هفته انجام گرديد و نسبت فاضلاب خاکستري به کل فاضلاب خانگي برابر 64.5 درصد بدست آمد. سيستم طراحي شده جهت بازيافت فاضلاب خاکستري، شامل تانک ورودي، فيلتر شني، محفظه ضدعفوني اشعه فرابنفش و تانک ذخيره نهايي مي باشد. جهت تعيين کيفيت فاضلاب خاکستري ورودي به سيستم تصفيه و همچنين فاضلاب خاکستري تصفيه شده خروجي، پارامترهاي کدورت، کليفرم، COD، TSS،pH ، BOD در قسمتهاي مختلف سيستم تصفيه مورد آزمايش قرار گرفتند که نتايج نشانگر حذف بسيار زياد مواد معلق و مواد آلي پس از تصفيه مي باشد.

تصفیه فاضلاب پیشرفته جهت جداسازی و حذف پس ماندهای داروئی از دیگر مواد پرخطر

کتاب توسط آژانس محافظت محیط زیستی سوئد تهیه شد و به زبان لاتین میباشد. The Swedish Environmental Protection Agency (EPA) has determined a need to introduce advanced treatment for pharmaceutical residues in wastewater. An additional benefit of such a treatment is that it would also include the treatment ...

123movies