High Quality Rolex Replica

محافظ کنتور پلمپ دار

محافظ کنتور پلمپ دار

محافظ کنتور پلمپ دار

مبنای دریافت صحیـح آب بهـاء ازمشترکین دقـت عملکرد کنتور بوده و بیشتـرین هـزینه در یـک  کیت انشـعاب آب بابت کنتور پـرداخـت می گـردد بـنـابـرایـن نـگـهـداری صـحـیــح از کـنـتـور حـائــز اهـمـیـت می بـاشــد .

 

جلـوگیـری از دستـکـاری و استـفـاده  غـیـر مجـاز از آب

جلـوگیـری از پوسیـدگی کنتـور در اثـر تماس با رطوبت خاک

جلوگیری از ضـربه مستقیم به بدنه کنتور و افزایش طول عمر کنتور

جلـوگیـری از یـخ زدگی بدنه و ترکیـدگی شـیـشـه کنـتـور

 

مزایای نصب محافظ کنتور پلمپ دار:

 

1)  عایـق نـمـودن بدنـه کنـتـور باعــث  افـزایـش مقاومت در برابر یخبندان و جلوگیـری از ترکیـدگی  کنتـور میگردد.

محافظ کنتور پلمپ دار

 

2) نصب محافظ و پایه باعث جلوگیری از ضربه به بدنه کنتور، تماس مستقیم با رطـوبـت خـاک (جلوگیـری از پوسیدگی) و افزایش طول عمر کنتور میگردد.

محافظ کنتور پلمپ دار

 

3) نصب محافـظ کنتـور و پلمـپ کـردن آن باعـث جلوگیـری از دستکاری کنتور توسط افراد غیر مسئول میگردد. ( دستکـاری  کنتـور توسـط افراد غیر متخصص، امکـان هـدر رفت آب، کاهـش دقـت کنـتـور و پرداخـت هــزیـنـه بیـشـتـر آب را خواهد داشـت).

محافظ کنتور پلمپ دار

 

4) قابلیـت نصـب در انـشـعـابـات زمیـنـی و دیـواری .

حوضچه کنتور دیواری / حوضچه کنتور زمینی

 

 

روش صحیح نصب :

 

1- در صورتیکه کنتـور آب منـزل شما در خاک فرو رفته، ابتـدا باید خـاکهای اطـراف کنتور کاملاً برداشته و تمیز شـود.

 محافظ کنتور پلمپ دار / آبشار بسپار فرا اندیش

محافظ کنتور پلمپ دار / آبشار بسپار فرا اندیش

2- پـایـه محافـظ کنتـور را در زیـر کنتـور جـاسـازی نمـائیـد.

 

3- دو پیـم را مطابـق تصویـر از زیر پایـه محافـظ کنتـور درون  پایه قـرار دهید.

محافظ کنتور پلمپ دار

4- پس از نصب هر دو پیم روی پایه محافظ، عایق بالای کنتور مطابق تصویر سوراخ نموده و روی کنتور قرار دهید.

 عایق محافظ کنتور

 

 

5- قاب محافظ رابا توجه به پیم های راهنما روی پایه محافظ کنتور قرار دهید.

 قاب محافظ کنتور

 

 

6- سپس سیم پلمپ را از درون سوراخ های لوبیایی شکل هر دو پیم عبـور داده و در نهـایت پس از چرخـش کامل دور قـاب محافظ، آن را پلمپ نمایید.

 محافظ کنتور پلمپ دار / آبشار بسپار فرا اندیش

 

 

 کلمات کلیدی : محافظ-محافظ کنتور - محافظ کنتور پلمپ دار - محافظ پلمپ دار - محافظ کنتور آب - کنتور مغناطیسی -پایه - کنتور مگنتیک - عدم - ثبت اختراع - مشابه - نوآوری - فوم - پین - پلمپ - پایه کنتور - محافظ کنتور پلمپ دار - کنتور ضد سرقت - پایه کنتور ترکیبی - محفظه کنتور - نوآوری در تجهیزات آب - ابداع در صنعت آب - اختراع - فصل زمستان - سرما و کولاک - دقت و آب بها - سیم پلمپ - پلمپ UV - یخ زدگی کنتور - محافظت از کنتور - نصب کنتور- روش نصب کنتور - پایه کنتور - نصب دیواری کنتور - نصب زمینی کنتور - محافظ و عایق کنتور- محافظت دمایی از کنتور - انشعابات آب - کیت انشعب آب - کنتور در زمستان - محافظت از کنتور 

 

پیشگیری و جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدگی کنتور آب

              شرکت آبشار بسپار فرا اندیش به عنوان طراح و تولیدکننده کیت های انشعاب آب و فاضلاب و تجهیزات فاضلاب شهری تاکنون موفق به ثبت چندین طرح نوآورانه و اخذ گواهینامه های ثبت اختراع آن گردیده است.

 

      از جمله نوآوری های این شرکت محصول جدید و کاربردی محافظ کنتور پلمپ دار با شماره ثبت اختراع 80717 بوده که به مزایای آن در اینجا اشاره شده است.

       همانطورکه مستحضـر هستید بطور کلی طراحی و تولید کنتورهای آب بر اساس استاندارد (ISO 4064) انجام میگیرد. تعیین درجـه حرارت کاری کنتورها بر اساس 

استاندارد در دوکلاس آب سـرد با 30 درجه سانتیگراد و آب گرم با 70 درجه سانتیگـراد میباشد حداقل دمـای آب عبوری صفـر درجـه است.

 در این استانـدارد روشـی برای مقابله با یخ زدگی بیان نشده است و دمای زیر صفـر خارج ازمحدوده استاندارد بیان شده است.

 

در هنگام یخ زدن و انبساط حجم آب داخل کنتور ، یک فشار بسیار زیاد در داخل کنتور تولید  شده کـه پوستـه و قطعـات و مکانیزم کنتور قادر به تحمل آن نمی باشند. درمقابل این افزایش فشارکه حتی لوله های فولادی با فشارکاری 40 اتمسـفر نیز قادر به تحمل آن نیستند ، قطعات داخل کنتور شکسته و یا تغییر شکل دائمی داده و کنتور از وضعیت نرمال و کالیبره خارج شده و قادر به کارکرد صحیح نمی باشد. بطور کلی حتی اگر کنتوری بطور جزئی دچار یخ زدگی شـده و پـس از باز شـدن بـدنه آن سالـم باشـد ، آن کنتــور از نظر استـاندارد مردود بوده و بایستی با کنتور نو تعویض گردد.

    در برخی از استانها در روزهایی از فصل زمستان دمای هوا به کمتـر از 20-  درجه سانتیگراد کاهش می یابد ( مانند زمستان سال 1386 ) مشکلی که در این روزها بروز می کند ترکیدگی کنتورها بر اثر یخ زدگی می باشد.

با توجه به موارد فوق بـررسی اثر یـخ زدگی در خطای کنتـور ، نـوع قطعات ، کارخـانه های سازنده ، نتـایـج قابل بهـره بـرداری بـرای شـرکـت نخواهند داشت و چه بسا در بعضی موارد نتایج گمراه کننده القـا نماید.

لذا توصیه شده است کنتـورها بطور مطلـق از یخ زدگی محافظت گردند و درصورت یخ زدن به هر صورت موجب می شود کنتور از کالیبره بودن خارج شده و مطابق آییـن نامـه عملیـاتی می بایست حتماً تعویض گردد.

 

           لازم به ذکر است کنتـور آب علاوه بر این که حساسـتـرین و پـر هـزیـنه ترین قطعـه در یک انشعـاب کامـل می باشـد ، مبنـای دریافـت حـق آبونمـان از مشترکین بوده و صحت عملکـرد و طول عمر آن برای درآمدزایی و جلوگیری ازخسارات شرکتهای آب و فاضلاب ازدرجـه اهمیـت بالایی برخـوردار می باشد .

 بنابراین حفظ و نگهـداری کنـتور در مقابل ضربه ، یخ زدگی (ترکیدن) ، سوء استفاده مشترکین ( سرقـت آب ) و عـدم تمـاس بـا رطوبـت خـاک ضروری می باشد .

    شرکت آبشاربسپار فرا اندیش بـا هـدف حل مشکـلات فـوق و جلوگیری از خسـارات کنتورها شرکت های آب و فاضلاب اقـدام به طـراحی و تـولیـد محافظ کنتـور پلـمـپ دار (ترکیبی)  با مزایای ذیـل نموده است :

 

1)        طراحی جدید و خاص محافظ کنتور که بدنه کنتور را عایق نموده و باعث جلوگیری از سرمـا ، یخ زدگی و ترکیـدن کنتور می گردد.

2)       پوشش بدنه کنتور باعث جلوگیری از ضربه و آسیب به بدنه کنتور می گردد.

3)       جلوگیری از تماس بدنه کنتور با رطوبت خاک که منجر به پوسیدگی ، خوردگی و کاهـش طـول عمـر کنتـور می گردد.

4)        همچنین پلمپ مهره ماسوره های کنتـور باعـث جلوگیری از باز کردن مهره ماسوره ها  که منجربه سوء استفاده مشترکین و سرقت آب می گردد.
 

soap2day
?>