تصفیه آب

کیفیت آب

کنترل طعم و بوی آب

طعم و بوی آب از عوامل مهم و قابل تشخیص کیفیت آب است. با بررسی این دو پارامتر می توان به صورت نسبی میزان کیفیت آب را بررسی کرد. عوامل موثر بر طعم و بوی آب را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

تصفیه‌ی آب

مقايسه حذف نيترات از آب آشاميدني به دو روش اسمز معکوس وتبادل يوني

نيترات به عنوان يکي از شاخصهاي شيميايي آلودگي آب، مطرح است که با استفاده از روشهاي فيزيکي-شيميايي و بيولوژيکي مي توان آنرا حذف نمود. در اين تحقيق عملکرد دو سيستم تبادل يوني و اسمز معکوس در حذف نيترات بررسي می‌شود.

تصفیه آب

فرآیند تصفیه‌ی آب به فرایندی گفته می شود که طی آن مواد شیمیایی نامطلوب، آلاینده‌های بیولوژیکی، جامدات معلق و گازها از آب آلوده حذف می شوند تا آب قابل استفاده برای آشامیدن یا مصارف کشاورزی شود.

ارزیابی عملکرد فرآیند اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب

آرسنیک عنصری است که در ترکیبات پوسته زمین وجود دارد و غلظتهای زیاد آن در آب آشامیدنی میتواند سبب سرطان پوست، ریه و دیگر بیماریها شود. متاسفانه بعضی از مناطق روستایی و شهری استان کردستان از جمله شهر دلبران دارای آرسنیک بالاتر از ppb 70 میباشد که بالاتر از حد استاندارد جهانی است. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر استفاده از غشاء ها جهت حذف آرسنیک از آب بوده است. بنابراین برای بررسی عملی تاثیر غشای TFC-SR

مطالعه آب های خاکستری و طرح استفاده ی مجدد از آن برای مصارف کشاورزی

با افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به منابع آب، استفاده مجدد از پساب ها، به عنوان منبع جدید آب، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جریان فاضلاب ناشی از آشپزخانه، لباسشویی، حمام و روشویی به جز توالت، آب خاکستری نامیده می شوند. به علت آلودگب کمتر فاضلاب خاکستری، بخصوص از نظر میزان مواد معلق و میزان کلیفرم های آن، میتوان نسبت جمع آوری و تصفیه فاضلاب خاکستری اقدام نمود. مشخصات آب های خاکستری بسیار متفاوت است و شامل 50 تا 80 درصد حجم فاضلاب خانگی میشود. در این مقاله ویژگی آب هاب خاکستری و تکنولوژی های مختلف تصفیه ی آن به منظور رسیدن به یک طرح بازچرخانی آب های خاکستری برای استفاده مجدد در آبیاری، مورد مطالعه و مقایسه قرار میگرد. شهواد نشان میدهد که تکنولوژی های ساده و فیلترینگ شنی تصفیه ی محدودی انجام میدهند، در حالی که تصفیه ی غشایی جداسازی ذرات جامد را به خوبی انجام میدهد، اما در پالایش مواد آلی موفقیت زیادی ندارد. طرح های بیولوژیکی و همه جانبه به هدف تصفیه ی مناسب آب های خاکستری، با حذف کامل مواد آلی دست یافته اند. موثرترین عملکرد ترکیب چند روش تصفیه بود.

آب شیرین کن های خورشیدی

با توجه به خشکسالی های پی در پی مناطق مختلف جهان و بحران آب به عنوان یک معضل جدی جهان از یک سو و از سوی دیگر بحث آلودگی محیط زیست و افزایش گازهای گلخانه و کاهش ذخایر انرژی پاک در جهت تولید آب شیرین استفاده نمود. با توجه به پژوهش ها و تحقیقات و کارهای انجام گرفته در زمینه آب شیرین کن های خورشیدی میتوانیم در جهت شیرین سازی آبهای شور یا بازیافت پس از آبهای دور ریز صنایع و برگشت آن به سیکل تولیدی استفاده نمود.

انواع دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب به دستگاهی گفته میشود آب را از املاح پاک سازد . طریقه ی جداسازی املاح از آب در انواع دستگاه تصفیه آب کاملا متفاوت است .برخی از انواع دستگاه تصفیه آب املاح را از آب جذب فیلترهای خود کرده تا آب سالم را به خروجی رساند .اما برخی از انواع دستگاه تصفیه آب املاح را از آب جدا کرده و خارج میکند . اما انواع دستگاه تصفیه آب وجود دارند که در این بخش برخی از انها را به طور مختصر معرفی میکنیم :

اصول تصفیه آب با استفاده از فناوری‌های مبتنی بر غشا

امروزه استفاده از غشاهای متخلخل، یکی از فناوری‌های بسیار کارآمد در تصفیه آب و فاضلاب به‌شمار می‎رود. این غشاها براساس اندازه حفره‌ها، به چند دسته اصلی غشاهای اولترافیلتراسیون، غشاهای اسمز معکوس، غشاهای میکروفیلتراسیون و غشاهای نانوفیلتراسیون تقسیم‌بندی می‌شوند. بسته به اندازه تخلخل‌ها و میزان عبوردهی آب، می‌توان از این غشاها در حذف یون‌های فلزی، میکروارگانیسم‌ها و ذرات معلق در آب استفاده کرد. البته جنس غشا نیز می‌تواند معیار دیگری برای دسته‌بندی آن باشد. از این حیث، غشاها به سه دسته کلی غشاهای آلی، غشاهای غیرآلی و غشاهای هیبریدی تقسیم‌بندی می‌شوند. مقاله حاضر، به مرور اجمالی انواع غشاها، خواص منحصربه فرد، و ساختار شیمیایی- فیزیکی آن‎ها می‌پردازد و کاربرد دقیق و چشم‌انداز صنعتی هر کدام را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

کیفیت میکرو بیولوژیکی آب آشامیدنی

كيفيت ميكروبي و احتمال اينكه يك عامل بيماريزا از طريق آب آشاميدني انتقال يابد به فاكتورهاي متعدي بستگي دارد. برخي از اين فاكتورها به ويژگي هاي خود ارگانيسم بيماريزا ، از قبيل مقاومت در مقابل شرايط محيطي ( اشعه فرابنفش ، آب و هواي خشك ، دما و ...) باز مي گردد. بسياري از اين عوامل بيماريزا منشاء حيواني (زونوتيك ) دارند . همزمان با تمايل به نگهداري انواع حيوانات و دامپروري ، حضو ر يك عامل ( مثل كامپي لو باكتر ) ممكن است بطور چشمگيري از يك زمان به زمان ديگر تغيير كند و اين تغيير ممكن است تحت تأثير فاكتورهايي با ويژگي هاي خاص خود باشد ، از قبيل تغييرات فصلي و تغييرات در روش هاي كنترل و مديريت زراعت. اطمينان از ايمني ميكروبي شبكه هاي آبرساني مبتني بر كار برد فرايندهاي گوناگون از منبع تا مصرف كننده مي باشد، تا بدينوسيله از آلودگي آب آشاميدني جلوگيري شود و يا اينكه آلودگي تا سطوحي كه مخاطره اي براي سلامتي نداشته باشد ، كاهش يابد . عوامل بيماريزاي مدفوعي ناشي از مدفوع انسان ، حيوان يا پرن ده دغدغه هاي اساسي در تحقق اهداف بهداشتي مبتني بر ايمني ميكروبي هستند.

طراحی سیستم آب شیرین کن خورشیدی به روش اسمز معکوس - فتوولتائیک

بحران آب از چالشهای بسیار مهم پیشروی جامعه ایران بهشمار میرود. بیشتر کشورهای در حال توسعه سعی میکنند تا تعادلی بین منابع آب شیرین رو به کاهش و درخواستهای تامین آب جمعیتهای در حال افزایش برقرار کنند. بهطور کلی فناوریهای شیرینسازی آب، از روشهای نوین تامین آب هستند، اما مصرف انرژی بالایی دارند. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر بهعنوان یک راهحل بدیع برای تامین انرژی با ماهیت سازگار و پایدار و حفظ محیطزیست است. هدف از این مطالعه، طراحی یک سیستم بهینه آبشیرینکن خورشیدی است که برای روستای سربند اردبیل )مطالعه موردی( مناسب بوده و بتواند نیازهای آبی را از لحاظ کمی و کیفی تامین کرده و همچنین از لحاظ زیستمحیطی راهحل قابلقبولی باشد. بدین منظور روش اسمز معکوس- فتوولتائیک بهعنوان روش انتخابی برای شیرینسازی آب نیز بهترتیب برای PVsyst و WAVE انتخاب شده است. از دو نرم افزار مدلسازی و تحلیل سیستم اسمز معکوس و سیستم تامین انرژی فتوولتائیک استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل نشان میدهد که مقدار 177 میلیگرم بر لیتر / آب قبل و پس از تصفیه بهترتیب 2117 و 86 TDS بوده که از لحاظ استانداردهای مربوطه قابلقبول است. همچنین برای تامین 9/5 نیاز است. kW انرژی سیستم تصفیه آب به سیستم فتوولتائیکی با توان بهنظر میرسد استفاده از این نوع سیستمها، علاوهبر کاهش تولید آلایندههای زیستمحیطی، از فشار بر روی شبکه توزیع برق کاسته و همچنین مشکل تامین آب آشامیدنی را حل نماید.