تصفیه آب

فرآیندھای شیرین سازی آب

فرآیندهاي شیرین سازي فرآیندهایی به منظورخالص سازي آب دریا براي مصارف آشامیدنی است...

آب نانو

آب نانو، آبی است که بوسیله انرژی فرا بنفش بار دار شده و ساختار خوشه ای جدیدی ...