High Quality Rolex Replica

کلکتور انشعاب آب ( مقسم )

 

 

 

مزایا و مشخصات فنی کلکتور انشعاب آب :

 

1)      داراي انشعاب از 2 تا 18 واحدي

2)      تهـیـه شـده از مـواد پلــی پـروپـیـلـن بهـداشـتی و دارای  بـدنـه یکـپـارچـه

3)      امکان مسدود نمودن ابتدا و انتهای کلکتور هم به صورت استفـاده از درپـوش جـوشـی و هم به صـورت استفـاده از درپوش پیچی

و پلمپ سیمی

4)      طراحی و ساخت مبتنی بر تحلیل های نرم افزاری مهندسی و تقسیم یکنواخت و هدایت صحیح آب به طرفین مقسم

 

 

5)      داراي تسـت مـواد جـهـت استفـاده آب شــرب مطـابـق  اسـتـانـدارد مـلـي 1-6314 مطـابـق با دستـور الـعـمـل ISIRI7189

 

 

6)      استفاده از بوشـن هاي برنجي استاندارد و نشـکن آبکـاری  شده و مناسب در ورودی و خروجی های مقسم

 

 

7)      داراي تائيديه تسـت بهـداشـتـي بـودن مـواد اوليـه جهـت مصارف آب شرب از آزمايشگاه متالوژي رازي

 

 
123movies