بخش آب


انشعابات آب


                         نگاهي به آمار و ارقام ارائه شده و تجربيات حاصل از مطالعات کاهش آب به حساب نيامده در ايران و جهان مؤيد اين است که اکثر حوادث و اتفاقـات پديـد آمـده


           در سيستم هاي توزيع آب شهري ناشي از انشعابات مشترکين بوده که در اغلب موارد عدم رعايت مقررات وموازين فني در اجرا و بهره برداري از آن، موجب بروز چنين


           مواردي گرديده است. که اين امر موجب تحميل بار مالي و تلفات آب خواهد گرديد.


                       در حال حاضر با توجه به نيازها و تقاضاي قابل ملاحظه خدمات شهري بويژه در بخش آب لزوم عملکرد صحيح در اين بخش ضروري است. در اولين ارتباط، از جمله


           خدمـات شهـــري که شرکت هـاي آب و فاضـلاب در بخـش آب متـولي ارائه آن مي باشنـد، واگـذاري انشعـابـات به متقاضيـان اسـت. لذا با تـوجه به حجـم قابل ملاحظـه


           فعاليتها در اين بخش لزوم استانداردها و دستورالعمل هاي فني و اجرايي به وضوح مشخص است.