انواع درپوش فاضلابی

درپوش فاضلابی لاستیکی چهار گوش


درپـوش لاستیـکی و پلاستیـکی

قابل ارائه در سایزهای 110 ، 125 و 160 میلی متر                                   

مزایا و مشخصات فنی :

  

                                        1)    طراحی چهار گوش درپوش به جهت سطح درگیـری بیشتـر اطـراف درپـوش با خـارج از لـوله و عـدم امکان فرو رفتن 

                                                 بـه داخـل لوله.

 
                                           2)   طراحی شیاری در زیـر درپوش به جهت قرار گرفتن سر لولـه درون آن  که به جلوگیری ازخـروج بو، ورود خـاک و آب

                                                   به  داخل لوله کمک می نماید.

 

 


                                            3)   استفـاده از مـــواد نـو جهـت جلـوگیـری از خشـک شـدن و پـاره شـدن درپوش.