معرفی و تاریخچه شرکت آبشار بسپار فرا اندیش


                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               

     

                      شرکت صنعتی  آبشـــار بسپــار فـــرا اندیــش   با محوریت بر اندیشه های نو و مدیرانی جوان که سابقه و تجربه یک دهه خدمت به

                       این صنعت در زمینه طراحی، تولیـد، کنترل کیفـی، بازرگانی و تدریـس کارگاه هـای آموزشی در شرکت های آب و فاضلاب را دارند،

                        پا به عرصه تولید و تأمین کیت های انشعاب آب، انشعاب فاضلاب و تجهیزات فاضلاب شهری گذاشته است.


                       همانا هدف این مجموعه تحقق افزایش رشد کیفیت محصولات و آموزش اجرای صحیح نصب انشعابات می باشد. مدیران این شرکت

                       با تـوجـه به اطـلاعـات جامعـی که طـی برگزاری کارگاه های آموزشـی تئوری و عملی در شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی کل

                       کشور بدسـت آورده اند، مبنـای طراحـی و تولیـد محصـولات را بـا هـدف کاهـش خسـارات و اتفاقـات، استـاندارد سـازی و کیفـیــت

                        انشعابات، کاهش زمان وسهولت در نصب گذاشته اند.


                       امید اسـت با تعامـل بیشتـر بیـن صنعـت و مصرف کننـده شاهـد گام های موثرتری در جهت تعالی اهداف فـوق 
باشیـم .


 

 

 

123movies
?>

rolex replika boatwatches.com replicas relojes copieswatches.com datewatches.com rolex replica gradewatches.com hublot replica perfectrichardmille.com https://perfectwatches.is