High Quality Rolex Replica

اهداف سازمانی آبشار بسپار فرا اندیش

 

            

      يكی از عواملی كه‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهميت‌ و ارزش‌ اساسی دارد و آنها را در نيل ‌به‌ هدف‌ ها ياری میدهد، كيفيت‌ رابطـه‌ آنهـا
             
       با افراد و مؤسساتی است‌ كه‌ با آنها سروكار دارند و  همچنين ‌بـا افكـار عمـومی جامعـه‌ای اسـت‌ كه‌ در آن‌ به‌ فعـاليـت‌ مشغـولنـد . هر انـدازه‌ ايـن‌ ارتبـاط

      بطور مفيدی مستقر و به‌ شكل‌ مؤثری گسترش‌ يافته‌ باشد ، به‌ همـان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گـروه‌ و مـؤسسه‌ در دستيـابی به‌ اهـداف‌ خـودموفـق‌تـر می باشد.

      اكنون‌ به‌ عنوان‌ يک اصـل‌ اساسـی در  مديريت‌ پذيرفتـه‌ شـده‌ كه‌ افـراد و مؤسسـات‌ برای ‌رسيـدن‌ هرچه‌ بهتـر و راحـت تر به‌ مقاصـد خـود نيـازمند بـه‌

     حسن‌ رابطه‌ و درک متقابل‌ و توسعه‌ تفـاهم‌ با يكديـگر و عمـوم‌ مـردم‌ می باشـنـد.
 
      مدیریت روابط عمومی شرکت آبشار بسپار فرا اندیش اصل فوق را اصل اول فعالیت خود می داند.

    خط مشی کیفیت محصولات

         شرکـت آبشـــار بسپـــار بـرای حرکـت در جهـت آرمـان و چشـم انـداز خـود، يعنـی:


              «پويا و پيشتاز بودن در طراحی و توليد کیت های انشعاب آب ، فاضلاب و تجهیزات فاضلاب شهری»

              ماموريت ذيل را تعريف نموده است:

             «طراحی و توليد کیت های انشعاب آب ، فاضلاب و تجهیزات فاضلاب شهری در  صنعت کشور»

             در اين راستا با همراهی کليه همکاران و با اعتقاد راسخ بر لزوم بهبود مستمر فعاليت ها و فرآيندها و استقرار سيستم مديريت کيفيت

             مطابق با استانداردهای جهانی و تأمین الزامات خاص مشتريان ، تعهدات خود را به شرح ذيل اعلام ميداريم:

             ايجاد اعتماد و ارتقاء سطح رضايت مشتريان از طريق ارائه محصولات منطبق با نيازمندی های خواسته شده و تحویل به موقـع و مدیریت 

             بر قیمت تمام شده.

             ارتقاء سطح کيفيت محصولات و دستيابی به ضايعات صفر.

             شناسايی ، کنترل و بهبود مستمر اثربخشی فعاليت ها و فرآيندهای موثر بر کيفيت محصولات.

              ارتقاء دانش و مهارت فنی و رضايتمندی پرسنل از طريق اجرای برنامه های آموزشی و انگيزشی.

             ايجاد مديريت مشارکتی.

soap2day
?>