ارزيابى كيفيت ميكروبى پساب و لجن دفعى از چهار تصفيه خانه فاضلاب موضعي شهر تهران

فقدان نظارت کافي برکيفيت پساب و لجن هاي دفعي از تصفيه خانه هاي کشور ...