High Quality Rolex Replica

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب

فاضلاب خانگي خالص عبارت است از فاضلاب دستگاه های بهداشتي خانه ها مانند توالت ها ، دستشويي ها ، حمام ها ، ماشين های لباسشويي و ظرفشويي ، پساب آشپزخانه و يا فاضلاب حاصل از شستشوی قسمت های گوناگون خانه

اطلاعات کلی درمورد تصفیه خانه

تصفیه اولیه: تصفیه اولیه فاضلاب شامل حذف مواد جامد معلق از فاضلاب و یا آماده سازی فاضلاب جهت ورود به قسمت تصفیه ثانویه می باشد. بخش ها مختلف تصفیه اولیه عبارتند از : -1آشغالگیری، -2ته نشینی، -3شناورسازی، -4خنثی سازی و متعادلسازی

بررسي كارآيي استفاده از فرات پتاسيم براي تصفيه پيشرفته فاضلاب شهري

طيف وسيعي از منعقد كنندهها، اكسيدانها و گندزداها در تصفيه آب و فاضلاب استفاده ميشوند. يون فرات به عنوان يك اكسيدان قوي بالاترين پتانسيل اكسيداسيون-احياء را بين همه اكسيدانها و گندزداها در تصفيه آب و فاضلاب داراست.

تصفیه ی فاضلاب

70 تا80 درصد آب مصرفی تبدیل به فاضلاب شهری میشود. 1000لیترفاضلاب میتواند40هزارلیترآب را آلوده کند(40برابر)

بررسي كارآيي استفاده از فرات پتاسيم براي تصفيه پيشرفته فاضلاب شهري

طيف وسيعي از منعقد كننده ها، اكسيدانها و گندزداها در تصفيه آب و فاضلاب استفاده مي شوند. يون فرات به عنوان يك اكسيدان قوي بالاترين پتانسيل اكسيداسيون-احياء را بين همه اكسيدانها و گندزداها در تصفيه آب و فاضلاب داراست.

آنالیز کمی، کیفی و نحوه دفع پسماندها و فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی

پسماندهای پزشکی یکی از مشکلات اساسی در مدیریت مواد زائد جامد شهری در کشورهای در حال توسعه است. وقتی این زائدات با زبالههای شهری مخلوط میشوند موجب بروز خطرات زیادی برای محیط زیست وکسانی که با این مواد در ارتباط هستند میشود. هدف از این تحقیق تعیین کمی، کیفی و نحوه دفع پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گچساران است.

تصفیه فاضلاب

ارتباط بین غلظت جامدات معلق و کیفیت میکروبی در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب

امروزه به خاطر کمبود منابع آبی قابل دسترس، بویژه برای اهداف کشاورزی، استفاده مجدد فاضلاب علاوه بر جلوگیری از آلودگی مناابع آب، باعث رفع بسیاری از مشکلات کمبود آب می گردد. هدف این مطالعه بررسی کیفیت خروجی سیستم تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان با استفاده از ارتباط بین غلظت کل جامدات معلق و کیفیت میکروبی (کلیفرم های کل و مدفوعی) می باشد. مواد و روش ها: تمامی نمونه ها از قسمت خروجی سیستم تصفیه خانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان برداشت گردید. مطابق با روشهای اساتاندارد، پارامترهای TC ،TSSو ، FCمورد آنالیز قرار گرفتند. در نهایت یافته ها از طریق نرم افزار SPSSو رگرسایون خطای موارد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج آنالیز رگرسیون بین متغیرهای TSS - FCو TSS - TCنشان داد که مقدار R2بترتیب 5/87 ، 5/87برای هر یک از جفت پارامترهای فوق الذکر می باشد ، ضمنا ضرایب p valueبدست آمده برای رگرسیون ها در تمام مواررد کمتر از مقدار 5/551بدست آمد.

بهینه سازی لاگون های هوادهی تصفیه فاضلاب

با اینکه از مطرح شدن مساله تصفیه فاضلاب در ایران بیش از دو دهه می گذرد با این حال بسیاری از نقاط کشورمان از داشتن چنین امکان و تسهیلاتی برخوردار نیستند.

تصفیه فاضلاب

ایمهاف تانک تصفیه فاضلاب

انبارهای تعفن دو طبقه (ایمهاف تانک تصفیه فاضلاب) ایمهاف تانک تصفیه فاضلاب را می توان برای تصفیه فاضلاب جمعیت هایی از 50تا 15000نفر ساخت. تفاوت اصلی آن با سپتیک تانک در جداسازی منطقه ته نشینی از منطقه تعفن است.

دیفیوزر هوادهی در تصفیه فاضلاب

به منظور انتقال هوا به فاضلاب و ترکیب شدن با آن، دو روش اصلی وجود دارد که شامل استفاده از پخش کننده های هوای مستغرق یا دیفیوزر هوادهی می باشد و دیگری اختلاط مکانیکی به منظور کمک به اکسیژن رسانی به فاضلاب می باشد. که در حال حاضر، دیفیوزرهای عمقی، کاربرد بیشتری نسبت به دیگر روش ها دارند.

123movies